Master stylist Vova
Vova
Master stylist

Gnatyshyn brand founder, co-founder of the Academy Gnatyshyn, winner of the Trend Vision Award.